Tài Nguyên Số - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hướng dẫn sử dụng mẫu tài liệu khoa học

Để một tài liệu (định dạng doc, pdf hay html) được Google Scholar nhận dạng như một tài liệu khoa học có thể dùng một trong hai cách (Xem http://scholar.google.com/intl/en/scholar/publishers.html & http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html
  1. Dùng các thẻ mô tả.
    Có thể sử dụng phần mềm DSpace để thiết lập tự động các thẻ này.
  2. Viết đúng định dạng.
Định dạng mà Google Scholar yêu cầu như sau:

+ Các tài liệu được đặt trong file html hay pdf với độ lớn không quá 5 MB

+ Tiêu đề của tài liệu xuất hiện trong dòng đầu tiên của trang đầu tiên với cỡ chữ lớn. Đối với file Pdf, cỡ chữ được khuyến cáo từ 24 trở lên, còn đối với file html cỡ chữ được quy định bằng thẻ <h1> hoặc <h2>.

+ Dòng tiếp theo ngay theo tên tiêu đề là dòng các tác giả. Đối với file pdf cỡ chữ phải bé hơn tiêu đề nhưng lớn hơn phần nội dung bài, thường từ 16 đến 23, còn trong định dạng html sẽ được quy định bằng thẻ <h3>. Các đồng tác giả được tách bằng các dấu phảy và bỏ qua các thông tin bằng cấp của các tác giả. Khuyến cáo file pdf chỉ dùng 3 loại cỡ chữ.

+ Phần liệt kê tài liệu tham khảo (Biography hay Reference) đặt ở phần cuối cùng của bài. Sau dòng có chỉ dẫn Biography hay Reference là các tài liệu tham khảo. Đối với file pdf có số thứ tự đánh theo kiểu "1 - 2 -.. 3." hoặc "[1] - [2] - [3]", đối với file html dùng thẻ <ol>.

Một số mẫu (template) bài báo, tóm tắt luận văn, luận án và tóm tắt đề tài dưới đây được viết trong định dạng doc với cỡ chữ tiêu đề là 24, cỡ chữ tác giả là 18 và cỡ chữ các phần còn lại là 14. Hãy tải tài liệu này về thay thế các dòng bằng nội dung thật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nhớ rằng đừng thay đổi định dạng về cấu trúc và cỡ chữ. Sau khi viết xong trên word, cần chuyển sang định dạng pdf.